بیش از پنجاه کلید در کیبوردها وجود دارد که شاید ما از نحوه استفاده آنها بی خبر باشیم!

آیا میدانید با کلید های CTRL،Shift و Alt و سایر کلیدها،میتوان از کیبورد به جای موس استفاده کرد؟

بیش از پنجاه کلید در کیبوردها وجود دارد که شاید ما از نحوه استفاده آنها بی خبر باشیم!

آیا میدانید با کلید های CTRL،Shift و Alt و سایر کلیدها،میتوان از کیبورد به جای موس استفاده کرد؟

بخش اول؛حرکه ها و تشدید:

1.فتحه(_َ_):با فشردن دو کلید Shift+A(در بعضی از سیستم ها باید Shift+Z را فشرد)میتوان فتحه قرارداد.

2.کسره( ِ ):با فشردن دو کلید Shift+D(در بعضی از سیستم ها با فشردن دو کلید Shift+C)میتوان کسره قرار داد.

3.ضمه(_ُ):با فشردن دو کلید Shift+S(در بعضی سیستم ها باید دو کلید Shift+X را فشرد)میتوان ضمه قرار داد.

4.تشدید(_ّ):با فشردن دو کلید Shift+F(در بعضی از سیستم ها باید Shift+V را فشرد)میتوان تشدید قرارداد.

5.تنوین فتحه(_ً_):با فشردن دو کلید Shift+Q میتوان تنوین فتحه را در متن گذاشت.

6.تنوین کسره( ٍ ):با فشاردادن دوکلید Shift+E میتوان تنوین کسره گذاشت.

7.تنوین ضمه(_ٌ):با فشردن دو کلید Shift+W میتوان تنوین ضمه گذاشت.

بخش دوم؛ویرگول و... :

8.ویرگول(،):با فشردن دو کلید Shift+T میتوان ویرگول قرارداد.

9.نقطه ویرگول(؛):با فشردن دو کلید Shift+Y میتوان نقطه ویرگول قرارداد.

10.دونقطه(:):با فشردن دو کلید Shift+ک  میتوان دو نقطه گذاشت.

منتظر قسمت های بعدی باشید!