پست ویژه|تبلیغ محصول،کانال،وبلاگ،وبسایت و... شما در این وبلاگ با قیمت کم و بازدهی بسیار بالا!!

توجه:همه قیمت ها به دلارپرفکت مانی میباشندواگر حساب پرفکت مانی ندارید،نمیتوانید در این وبلاگ تبلیغ کنید!

 • پست دوم وبلاگ-یک ساعت=0.01$ دلار پرفکت مانی
 • پست دوم وبلاگ-دو ساعت=0.02$ دلار پرفکت مانی
 • پست دوم وبلاگ-سه ساعت=0.03$ دلار پرفکت مانی
 • پست دوم وبلاگ-شش ساعت=0.05$ دلار پرفکت مانی
 • پست دوم وبلاگ-دوازده ساعت=0.08$ دلار پرفکت مانی
 • پست دوم وبلاگ-بیست و چهار ساعت=0.12$ دلار پرفکت مانی
 • پست اول وبلاگ-یک ساعت=0.02$ دلار پرفکت مانی
 • پست اول وبلاگ-دو ساعت=0.03$ دلار پرفکت مانی
 • پست اول وبلاگ-سه ساعت=0.04$ دلار پرفکت مانی
 • پست اول وبلاگ-شش ساعت=0.06$ دلار پرفکت مانی
 • پست اول وبلاگ-دوازده ساعت=0.10$ دلار پرفکت مانی
 • پست اول وبلاگ-بیست و چهار ساعت=0.16$ دلار پرفکت مانی
 • تبلیغ در بخش تبلیغات وبلاگ-یک ساعت=0.03$ دلار پرفکت مانی
 • تبلیغ در بخش تبلیغات وبلاگ-دو ساعت=0.05$ دلار پرفکت مانی
 • تبلیغ در بخش تبلیغات وبلاگ-سه ساعت=0.07$ دلار پرفکت مانی
 • تبلیغ در بخش تبلیغات وبلاگ-شش ساعت=0.12$ دلار پرفکت مانی
 • تبلیغ در بخش تبلیغات وبلاگ-دوازده ساعت=0.18$ دلار پرفکت مانی
 • تبلیغ در بخش تبلیغات وبلاگ-بیست و چهار ساعت=0.3$ دلار پرفکت مانی
دوستانی که مایل به تبلیغ در این وبلاگ می باشند،در صورت داشتن حساب پرفکت مانی در بخش نظرات این مطلب اعلام کنند